Marit's Schoonheidssalon

Algemene voorwaarden

Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

Marit’s Schoonheidssalon: de natuurlijke of rechtspersoon die geregistreerd is bij de Stichting Geschillencommissie Consumentenzaken, zich georganiseerd heeft via de brancheorganisaties ANBOS, en actief is in de uiterlijke verzorgingsbranche;

ANBOS: Algemene Nederlandse Brancheorganisatie Schoonheidsverzorging te Woerden;

Consument: de natuurlijke persoon die, anders dan in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf, gebruik maakt van de diensten van een aangesloten schoonheidssalon in de uiterlijke verzorgingsbranche;

Overeenkomst: de overeenkomst voor een behandeling, en/of levering van producten, op het gebied van de uiterlijke verzorging;

Uiterlijke verzorgingsbranche: schoonheidsverzorgingsbedrijf

Schoonheidsverzorgingsbedrijf: het bedrijf dat behandelingen verricht die gericht zijn op de verzorging van de huid en het uiterlijk van mensen uit schoonheidsoogpunt;

Geschillencommissie:De Geschillencommissie Uiterlijke Verzorging, Bordewijklaan 46, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag;

Branchecodes: De codes van het schoonheidsverzorgingsbedrijf, respectievelijk de ‘Code van de schoonheidsspecialist’,

 

ARTIKEL 1 – Toepasselijkheid

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming en uitvoering van alle overeenkomsten in de uiterlijke verzorgingsbranche tussen Marit’s Schoonheidssalon en de consument.

ARTIKEL 2 – Totstandkoming van de overeenkomst

De overeenkomst komt tot stand nadat de consument gevraagd heeft om een behandeling en Marit’s Schoonheidssalon aangegeven heeft die behandeling uit te zullen voeren.

Voorafgaand aan of bij de aanvang van elke behandeling of reeks behandelingen dient Marit’s Schoonheidssalon de consument te informeren over de ter zake geldende prijs.

Bij een reeks behandelingen zal de afgesproken prijs niet tussentijds worden verhoogd.

De annuleringsvoorwaarden, voor zover van toepassing, worden kenbaar gemaakt aan de klant voordat de overeenkomst tot stand komt.

In geval de consument wegens overmacht verhinderd is de gemaakte afspraak na te komen, kunnen geen kosten in rekening worden gebracht.

ARTIKEL 3 – Verplichtingen van Marit’s Schoonheidssalon

Marit’s Schoonheidssalon staat ervoor in dat de door haar verrichte werkzaamheden beantwoorden aan de overeenkomst en worden uitgevoerd met goed en zorgvuldig vakmanschap en met gebruikmaking van deugdelijke materialen en middelen.

Marit’ Schoonheidssalon licht de consument in over de aard en omvang van de behandeling, de in redelijkheid te verwachten resultaten en de mogelijke risico’s verbonden aan de behandeling. Marit’s Schoonheidssalon vraagt de consument naar informatie die relevant is om de behandeling goed uit te kunnen voeren.

Marit’s Schoonheidssalon wordt geacht te werken volgens de geldende wet- en regelgeving en stand der techniek, zoals deze onder andere zijn neerslag vindt in de ter zake geldende branchecodes uitgegeven door het HBA.

Marit’s Schoonheidssalon zal geen handeling verrichten die buiten zijn beroepscompetenties valt.

ARTIKEL 4 – Verplichtingen van de consument

De consument dient Marit’s Schoonheidssalon voor het aangaan van de overeenkomst op de hoogte te stellen van eventuele specifieke wensen.

De consument heeft de plicht alle door Marit’s Schoonheidssalon gevraagde en noodzakelijke informatie te verstrekken die deze voor een goede uitvoering van de overeenkomst nodig heeft.

ARTIKEL 5 – Betaling

Betalingen aan Marit’s Schoonheidssalon dienen contant met een in Nederland algemeen geaccepteerd betaalmiddel te geschieden. Contante betaling omvat ook bijschrijving van het verschuldigde bedrag op een door Marit’s Schoonheidssalon aangegeven bank- of girorekening op het tijdstip van de koop of levering of betaling door middel van door banken erkende vormen van elektronisch betalen.

Bij een reeks behandelingen kan Marit’s Schoonheidssalon de consument verplichten tot een vooruitbetaling van maximaal vijftig procent van de totaalprijs. Het resterende deel van totaalprijs zal na voltooiing van de reeks behandelingen in rekening worden gebracht.

ARTIKEL 6 – Aansprakelijkheid

Marit’s Schoonheidssalon is tegenover de consument aansprakelijk voor schade die het gevolg is van een tekortkoming die aan Marit’s Schoonheidssalon of een persoon in zijn dienst dan wel stagiaire is toe te rekenen.

De consument is tegenover Marit’s Schoonheidssalon aansprakelijk voor door de Marit’s Schoonheidssalon geleden schade die door een aan de consument toerekenbare tekortkoming is veroorzaakt.

ARTIKEL 7 – Klachten

Het verdient sterke aanbeveling tekortkomingen per ommegaande na het ontdekken of kunnen ontdekken daarvan schriftelijk dan wel elektronisch bij Marit’s Schoonheidssalon in te dienen. Te lang wachten met klagen kan nadelige gevolgen hebben voor de bewijspositie van de consument.

Marit’s Schoonheidssalon dient klachten afdoende te onderzoeken. Marit’s Schoonheidssalon zal eventuele tekortkomingen zo mogelijk herstellen binnen een redelijke termijn, tenzij zulks in verband met de omstandigheden in redelijkheid niet van haar kan worden gevergd.

Als de klacht niet in onderling overleg naar tevredenheid kan worden opgelost, ontstaat een geschil dat kan worden voorgelegd aan De Geschillencommissie.

ARTIKEL 8 – Geschillenregeling

Geschillen tussen consument en Marit’s Schoonheidssalon over totstandkoming of de uitvoering van de overeenkomsten, kunnen zowel door de consument als door Marit’s Schoonheidssalon aanhangig worden gemaakt bij De Geschillencommissie (www.degeschillencommissie.nl).

Een geschil wordt door De Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de consument zijn klacht eerst bij Marit’s Schoonheidssalon heeft ingediend.

Nadat de klacht bij Marit’s Schoonheidssalon is ingediend, moet het geschil uiterlijk drie maanden na het ontstaan daarvan bij De Geschillencommissie aanhangig worden gemaakt.

Wanneer de consument een geschil aanhangig maakt bij De Geschillencommissie, is Marit’s Schoonheidssalon aan deze keuze gebonden. Indien Marit’s Schoonheidssalon een geschil aanhangig wil maken bij De Geschillencommissie, moet hij de consument vragen zich binnen vijf weken uit te spreken of hij daarmee akkoord gaat. Marit’s Schoonheidssalon dient daarbij aan te kondigen dat zij zich na het verstrijken van de voornoemde termijn vrij zal achten het geschil bij de rechter aanhangig te maken.

De Geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het voor haar geldende reglement. De beslissingen van De Geschillencommissie geschieden krachtens dat reglement bij wege van bindend advies. Het reglement wordt desgevraagd toegezonden. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd.

Uitsluitend de rechter dan wel de hierboven genoemde Geschillencommissie is bevoegd van geschillen kennis te nemen.

ARTIKEL 9 – Nakomingsgarantie

ANBOS, staat garant voor de nakoming van de bindende adviezen door haar leden, tenzij het lid besluit het bindend advies binnen twee maanden na de verzending ervan, ter toetsing aan de rechter voor te leggen.

Deze garantstelling herleeft, indien het bindend advies na toetsing door de rechter in stand is gebleven en het vonnis waaruit dit blijkt, in kracht van gewijsde is gegaan.

Tot maximaal een bedrag van € 7.500 per bindend advies, wordt dit bedrag door ANBOS, aan de consument uitgekeerd. Bij bedragen groter dan € 7.500 per bindend advies, wordt de consument dit bedrag uitgekeerd en voor het meerdere wordt de consument aangeboden zijn vordering aan ANBOS, over te dragen, waarna deze organisatie op eigen naam de betaling daarvan in recht zal vragen ter voldoening aan de consument.

ANBOS, verschaft geen nakomingsgarantie indien, voordat ten behoeve van het in behandeling nemen van het geschil door de consument is voldaan aan de daartoe bepaalde formele innamenvereisten (betaling klachtengeld, retournering ingevuld en ondertekend vragenformulier en eventuele depotstorting), van één van de volgende situaties sprake is:

– aan het lid is surséance van betaling verleend.

– het lid is failliet verklaard.

– de bedrijfsactiviteiten zijn feitelijk beëindigd.

Bepalend voor deze situatie is de datum waarop de bedrijfsbeëindiging in het Handelsregister is ingeschreven of een eerdere datum, waarvan ANBOS, aannemelijk kan maken dat de bedrijfsactiviteiten feitelijk beëindigd zijn.

ARTIKEL 10 – Wijzigingen

ANBOS, zal deze algemene voorwaarden slechts wijzigen in overleg met de Consumentenbond.

ARTIKEL 11 – Afwijkingen

Individuele afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden, met inbegrip van individuele aanvullingen, moeten schriftelijk dan wel elektronisch tussen Marit’s Schoonheidssalon en consument worden vastgelegd. Afwijkingen zijn alleen mogelijk indien deze in het voordeel van de consument zijn.

Deze algemene voorwaarden zijn tot stand gekomen in samenwerking met CZ.