Marit's Schoonheidssalon

Privacyverklaring

 

 

Privacyverklaring van Schoonheidssalon Marit;

Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die Schoonheidssalon Marit verwerkt van haar klanten.

Indien u klant wordt van Schoonheidssalon Marit of om een andere reden persoonsgegevens verstrekt, geeft u uitdrukkelijk toestemming om uw 

1. Verantwoordelijke
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
Marit Schouwenaar-Schouten Martekrogt 3 1779 EN Den Oever
KVK nummer: 50103792, bereikbaar via 06-50459538 of e-mailadres bovenaan deze pagina.

2. Persoonsgegevens die zij verwerkt
Schoonheidssalon Marit verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van haar diensten en/of omdat u deze zelf aan haar verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die zij verwerkt (indien van toepassing):
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Adresgegevens, eventueel postadres
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Gezondheidsgegevens
– Voor- en na-foto’s

3. Met welk doel en op basis van welke grondslag zij de persoonsgegevens verwerkt
Schoonheidssalon Marit verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het contact hebben over afspraken en de eventuele annulering daarvan
– Het afhandelen van uw betaling
– Verzenden van haar nieuwsbrief en/of reclamefolder
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om haar dienstverlening uit te kunnen voeren
– U te informeren over wijzigingen van haar diensten en producten
– Om goederen en diensten bij u af te leveren
– Het monitoren van de voortgang van de behandeling
– Foto’s voor het gebruik op Social Media (onherkenbaar)

4. Bewaartermijnen
Schoonheidssalon Marit verwerkt en bewaart uw persoonsgegevens tot het moment dat u verzoekt deze gegevens te verwijderen. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.

5. Gegevens inzien, aanpassen of verwijdering
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming
voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Schoonheidssalon Marit en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij mij een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die ik van u
heb, in een computerbestand, naar u, een ander of een door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevens overdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar het e-mailadres bovenaan de pagina.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Schoonheidssalon Marit wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

6. Afmelding e-mail berichtgeving:
Schoonheidssalon Marit gebruikt uw naam en e-mailadres om u haar e-mail nieuwsbrief met informatie over activiteiten, diensten en andere interessante informatie te versturen. Afmelding voor deze mailings is te allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing.

7. Wijzigingen
Dit Privacyverklaring kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt. Wij adviseren u om regelmatig de Privacyverklaring te bekijken.

8. Delen van persoonsgegevens met derden
Schoonheidssalon Marit verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting (bijvoorbeeld belastingdienst).

9. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Schoonheidssalon Marit gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

10. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Schoonheidssalon Marit neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Marit Schouwenaar Schouten op telefoonnummer 06-50459538 of via het e-mailadres bovenaan deze pagina.